artykulydzieciece.pl

Blog tematyczny o parentingu, dzieciach i turystyce.

Specjalne potrzeby edukacyjne odnoszą się do indywidualnych potrzeb ucznia, które wynikają z niepełnosprawności, trudności w nauce lub specyficznych trudnościach w uczeniu. Praca z uczniem posiadającym swojego rodzaju ograniczenia często jest wymagająca dla nauczyciela, rodzica jak i samego dziecka, dlatego warto znać możliwości, które ułatwiają naukę.

 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży – Definicja
 • Którzy uczniowie mają specjalne potrzeby edukacyjne?
 • Jaka jest różnica między orzeczeniem, a opinią z poradni?
 • Jak rozwojowo pracować z dzieckiem mającym trudności w edukacji? – Wskazówki

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży? Definicja

Specjalne potrzeby edukacyjne to określenie, które pojawiło się po raz pierwszy w 1978 roku, gdy Mary Warnock, brytyjska filozofka i edukatorka, opublikowała dokument, w którym proponowała używanie bardziej zrozumiałego języka do opisu potrzeb uczniów z różnymi deficytami. Jej propozycje miały na celu lepsze zrozumienie i wsparcie dla uczniów, którzy wymagają dostosowanego podejścia w procesie edukacji.

Specjalne potrzeby edukacyjne to zróżnicowane potrzeby uczniów, które wynikają z niepełnosprawności fizycznej, intelektualnej, trudności w nauce lub specyficznych trudnościach w uczeniu. Zazwyczaj wymagają one specjalnego wsparcia, dostosowania metod nauczania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, aby Ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogli rozwijać swoje umiejętności zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi. 

Istotne regulacje dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych

Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. To dokument stanowi podstawę dla instytucji edukacyjnych do udzielania specjalnego wsparcia oraz dostosowania środowiska nauczania do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami.

nauka-sztuka-z-niepełnosprawnością

Którzy uczniowie mają specjalne potrzeby edukacyjne?

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych to zróżnicowana grupa, która obejmuje osoby o różnych umiejętnościach i wyzwaniach. Można wyodrębnić poniższe grupy uczniów:

 • Z niepełnosprawnością intelektualną – osoby z upośledzeniem umysłowym wymagających dostosowania programu nauczania do ich umiejętności poznawczych.
 • Z niepełnosprawnością ruchową – osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się, które mogą wymagać dostosowań w środowisku szkolnym, jak rampy czy windy.
 • Z niepełnosprawnością wzrokową – osoby z zaburzeniami widzenia, które mogą potrzebować dostosowanych materiałów edukacyjnych, np. książek w formie dużych liter.
 • Z niepełnosprawnością słuchową – osoby z trudnościami słuchowymi, które mogą potrzebować wsparcia w postaci tłumacza języka migowego czy dostosowanych materiałów audiowizualnych.
 • Z autyzmem – osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, które mogą wymagać specjalistycznego podejścia do nauczania i środowiska dostosowanego do ich potrzeb.
 • Z trudnościami w uczeniu się – osoby z diagnozami, takimi jak dysleksja, dysgrafii czy dyskalkulia, które wymagają dostosowanych strategii nauczania i ocen.
 • Z zaburzeniami emocjonalnymi lub behawioralnymi – osoby z trudnościami w regulacji emocji lub zrachowaniach, które mogą wymagać specjalistycznego podejścia wychowawczego.
 • Z trudnościami w mówieniu i komunikacji – osoby z trudnościami w wymowie, które mogą wymagać wsparcia logopedycznego i dostosowań w komunikacji.
 • Z chorobami przewlekłymi – osoby z takimi chorobami, powinny poinformować swoich opiekunów o tym fakcie – na przykład, jeśli uczeń choruje na padaczkę, nauczyciele oraz inni uczniowie powinni mieć przeszkolenie jak udzielić pomocy podczas nagłego ataku padaczki.
 • Wybitnie zdolni – osoby o wyjątkowych zdolnościach, które mogą wymagać programów edukacyjnych dostosowanych do ich poziomu intelektualnego.

Warto podkreślić, że każdy uczeń jest jednostką i może mieć unikalne potrzeby edukacyjne. Dlatego istotne jest, aby podejść do każdego ucznia indywidualnie i dostosować nauczanie do jego specyficznych wymagań. 

Jaka jest różnica między orzeczeniem, a opinią z poradni?

Wsparcie dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinno być dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Wymaga to udzielenia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dostosowywania metod nauczania, aby stworzyć możliwość pełnego rozwoju oraz korzystania z równych szans edukacyjnych. W tym celu warto udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Orzeczenie i opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej to dwa różne dokumenty, które są często wydawane w kontekście edukacji i potrzeb uczniów z trudnościami. Oto główne różnice między nimi:

Orzeczenie

Orzeczenie to oficjalny dokument wydawany przez organy odpowiedzialne za edukację stwierdzający, czy uczeń spełnia kryteria niezbędne do zakwalifikowania go do grupy osób z niepełnosprawnościami edukacyjnymi. Aby uzyskać orzeczenie, zazwyczaj przeprowadza się specjalistyczne badania i oceny, zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne, mające na celu określenie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia. Posiadanie orzeczenia może otwierać drogę do uzyskania dodatkowego wsparcia edukacyjnego, takiego jak specjalistyczne nauczanie, pomoc asystenta edukacyjnego, czy też dostosowania w procesie nauczania i egzaminowania.

Opinia

Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej to dokument, który zawiera ocenę sytuacji ucznia. Taką opinie dostaje uczeń, który boryka się z trudnościami w edukacji. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą przygotowywać opinie na podstawie diagnoz i obserwacji, ale niekoniecznie muszą prowadzić pełną procedurę orzekania o niepełnosprawności edukacyjnej. Opinia może zawierać zalecenia dotyczące sposobu nauczania, wsparcia lub specjalnych działań, które mogą być korzystne dla ucznia, ale niekoniecznie powoduje to automatyczne przyznanie dodatkowych środków wsparcia.

W skrócie, orzeczenie ma bardziej formalny charakter, jest związane z ustaleniem statusu niepełnosprawności edukacyjnej i ma konkretne skutki prawnoustrojowe. Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej to bardziej ogólna ocena sytuacji ucznia, która może być podstawą do podjęcia działań wspierających.

Jak rozwojowo pracować z dzieckiem mającym trudności w edukacji? Wskazówki

Praca z dzieckiem mającym trudności w edukacji wymaga indywidualnego podejścia. Polega ono na odpowiednim dostosowaniu metod nauczania w zależności od rodzaju trudności z jakimi uczeń się zmaga oraz zapewnieniu specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która umożliwi rozwój jego umiejętności i wsparcie psychofizyczne. 

Praca z dzieckiem mającym trudności w edukacji wymaga cierpliwości, zrozumienia i elastyczności. Oto kilka wskazówek, jak rozwijająco pracować z takim dzieckiem:

 • Indywidualne podejście – zbierz informacje na temat specyficznych trudności dziecka i dostosuj podejście do jego indywidualnych potrzeb. Skonsultuj się z nauczycielami, specjalistami od edukacji specjalnej lub psychologiem, aby uzyskać wsparcie i wskazówki dotyczące najlepszych praktyk.
 • Budowanie pozytywnego środowiska – stwórz przyjazne i wspierające środowisko, które sprzyja bezpiecznemu wyrażaniu trudności i próbom ich przezwyciężenia. Ważna jest też akceptacja wśród rówieśników czy uświadomienie ich przez nauczycieli, że odmienność jest normalna. Nagradzaj postępy, nawet te najmniejsze, aby budować poczucie sukcesu.
 • Różnorodne metody nauczania – wypróbuj różne metody nauczania, dostosowane do różnych stylów uczenia się. Wykorzystaj zróżnicowane materiały edukacyjne, w tym wizualne, słuchowe i praktyczne – w zależności od tego, która forma jest dla ucznia najbardziej przyswajalna i pomocna.
 • Monitoring postępów – regularnie monitoruj postępy dziecka i dostosuj strategie nauczania w miarę potrzeb. Wyznaczanie celów krótko- i długoterminowych może w tym wspierające.  Cele powinny być mierzalne, aby można było łatwo ocenić postępy. Oceniaj skuteczność działań i wprowadzaj ewentualne modyfikacje.
 • Wsparcie społeczne – współpracuj z nauczycielami, pracownikami szkolnymi i specjalistami, aby zorganizować dodatkowe wsparcie edukacyjne, jeśli jest to konieczne. Zachęcaj do współpracy z rówieśnikami i tworzenia pozytywnych relacji społecznych.
 • Ruch i przerwy – wprowadź krótkie przerwy i ruch w trakcie nauki, aby poprawić koncentrację i zredukować stres. Ćwiczenia fizyczne mogą wpływać korzystnie na funkcje poznawcze.
 • Regularna komunikacja z rodzicami – regularnie informuj rodziców o postępach i trudnościach dziecka. Zachęcaj do współpracy rodziców w domu, aby umożliwić spójne podejście do wsparcia dziecka.
 • Kreatywność i zabawa – wykorzystaj kreatywne metody nauczania, takie jak gry, eksperymenty i projekty, aby uczynić naukę ciekawszą i bardziej angażującą. Zachęcaj do eksploracji i odkrywania, aby rozbudzić naturalną ciekawość dziecka.

Pamiętaj, że każde dziecko jest unikalne, dlatego istotne jest dostosowanie podejścia do indywidualnych potrzeb i umiejętności każdego ucznia. Współpraca z nauczycielami, specjalistami i rodzicami jest kluczowa dla sukcesu procesu nauczania i rozwoju dziecka. Równie ważne jest aby dziecko nie izolowało się od świata i rówieśników ze względu na swoją odmienność. Warto się zatroszczyć o przyjazne kontakty społeczne co będzie procentowało przez całe jego życie.

Przeczytaj także:

Jak radzić sobie z lękiem u dzieci? Zaburzenia lękowe

Trudne emocje u dzieci, jak rozwijać inteligencję emocjonalną?

Jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach?

Cechy charakteru twojego dziecka, które są pozytywne?

Udostępnij

O autorze

Cześć! Moja praca jest zarówno obowiązkiem jak i przyjemnością. Jestem przewodnikiem wycieczek turystycznych na obszarze Małopolski. Swoich turystów oprowadzam zarówno po miejskich historycznych zaułkach jak i wędruję z nimi po otwartych naturalnych terenach. W domu wraz z żoną wychowujemy trójkę naszych dorastających już dzieci – Gośkę, Adriana i Aleksego. Bałagan, tony prania i ciągłe przekrzykiwanie się dzieci nie są już mi straszne. Wszystko da się ogarnąć!