Kategorie

Informacje

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ARTYKULYDZIECIECE.PL

 

Sklep internetowy Artykuły Dziecięce działający pod adresem http://www.artykulydzieciece.pl (dalej: „Sklep Internetowy Artykuły Dziecięce”) jest platformą prowadzoną przez:

 

ABC-DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna
ul. Fordońska46 G
85-719 Bydgoszcz

 

która została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 92991.
Telefon kontaktowy 52 3452247
E-mail: info@artykulydzieciece.pl


NIP: 5540402785
REGON: 340031017

 

I. Definicje:

 

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego WWW.ARTYKULYDZIECIECE.PL;

 

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.artykulydzieciece.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

 

5. Towar - produkt prezentowany w Sklepie internetowym;

 

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dn. 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);

 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne:

 

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.artykulydzieciece.pl

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą internetową.

 

2.3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.artykulydzieciece.pl, który prowadzony jest przez Katarzynę Drzewiecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Dane adresowe siedziby sklepu:

 

ul. Fordońska 46 G

85-719 BYDGOSZCZ

REGON: 340031017
NIP: 554-040-27-85
NIP UE: PL 5540402785

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

 

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

 

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 roku życia. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza Regulamin zamieszczonego na Stronie głównej serwisu www.artykulydzieciece.pl.

 

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego:

 

3.1. Klient ma prawo dokonywania zakupu bez konieczności rejestrowania się.

 

3.2. Brak rejestracji w Sklepie przy dokonaniu w nim Zamówienia, nie oznacza braku akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

3.3. Klient, który nie zarejestrował się w Sklepie jest zobowiązany do podania wszelkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

3.4. Firma ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna może pozbawić klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie, lub przy jednorazowym zakupie przez Klienta, dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

 

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;

 

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna.

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji lub dokonać zakupu bez uprzedniej zgody firmy ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna.

 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesłanych w Internecie.

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozesłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

 

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów;

 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

 

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową: www.artykulydzieciece.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne.

 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu ostatecznego wyświetlenia danych dotyczących złożenia zamówienia i naciśnięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych, wyświetlone zostanie Podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

 

a) przedmiotu Zamówienia,

 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów lub usług,

 

c) adresu do dostawy oraz adresu na fakturze,

 

d) wybranego sposobu dostawy i jego kosztu,

 

e) wybranej formy płatności,

 

f) uwag dopisanych indywidualnie przez Kupującego.

 

4.5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość E-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia nr: ...", zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

4.6. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po jego potwierdzeniu, które odbywa się poprzez naciśnięcie linku aktywacyjnego widocznego w E-mailu potwierdzającym dokonanie zakupu.

 

4.7. Złożenie i potwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i stanowi jednocześnie akceptację treści Regulaminu.

 

4.8. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem naciśnięcia linku potwierdzającego zamówienie.

 

4.9. Brak potwierdzenia Zamówienia w ciągu 14 dni spowoduje jego całkowite anulowanie.

 

4.10. Umowa zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z Regulaminem.

 

V. Dostawa:

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta.

 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub producenta, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

5.3. Możliwy jest osobisty odbiór Towaru po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Obsługą Sklepu.

 

5.4. Koszty dostawy dostępne są w zakładce dostawa i są podawane w trakcie składania Zamówienia.

 

5.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 24 h do 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Klienta Zamówienia.

 

5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie głównej serwisu.

 

5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany przez niego adres E-mail potwierdzenia realizacji przesyłki oraz dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia w postaci Paragonu lub Faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności:

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

 

a) przelewem na nr konta Pekao SA 59 1240 1183 1111 0010 0821 3225,

 

b) przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim), ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej sklepu.

                                         

ePrzelewy:

 

 • Płacę z inteligo (Inteligo)

 • mTransfer (mBank)

 • MultiTransfer (MultiBank)

 • Płać z Nordea (Nordea)

 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

 • Przelew z BPH (Bank BPH)

 • Płacę z iPKO (PKO BP)

 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)

 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)

 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)

 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)

 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)

 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)

 • Płać z ING (ING Bank Śląski)

 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)

 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)

 • Alior Sync

 • Invest Bank S.A.

 • Płacę z IKO

 

Przelewy półautomatyczne:

 

 • Deutsche Bank Polska S.A.

 • Invest Bank S.A.

 • Kredyt Bank S.A.

 • Raiffaisen Bank Polska S.A.

 • Bank Pocztowy S.A.

 • Bank Spółdzielczy we Wschowie

 • Millennium Bank S.A.

 • Credit Agricole Bank S.A.

 • Bank DnB Nord Polska S.A.

 • Bank PKO S.A.

 • Inteligo Services

 • Bank Zachodni WBK S.A.

 • Bank Pekao S.A.

 

Loga

 

c) kartą płatniczą,

 

Karty płatnicze:

 

 • Visa

 • Visa Electron

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

 

Płatności online obsługuje firma eCard S.A.

 

d) poprzez raty internetowe w systemie ratalnym Santander on-line,

 

e) gotówką w sklepie stacjonarnym (ul. Fordońska 46 G, 85-719 Bydgoszcz),

 

f) za pobraniem w przypadku przesyłki Kurierskiej i Poczty Polskiej.

 

VII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy:

 

7.1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, wypełniając formularz zawarty w pkt. 7.5., w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru i wysyłając je na adres E-mail: info@artykulydzieciece.pl lub pocztą na adres Sklepu: ul. Fordońska 46 G, 85-719 Bydgoszcz. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

 

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 

a) towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu (Towarów "Na zamówienie"), przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb (zmiana rozmiaru, wymiarów, koloru Towaru, itp.), o tym fakcie Klient zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.

 

b) świadczeń (usług), które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (montaż fotelików, przegląd wózka).

 

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Kwota za zwrócony towar wraz z kosztami przesyłki do Klienta zostanie przelana na wskazane przez klienta konto natychmiast po otrzymaniu przez Sklep zwróconego towaru jednak nie później niż po upływie 14 dni. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

 

ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna
85-719 BYDGOSZCZ
UL. FORDOŃSKA 46 G.

 

chyba, że Obsługa Sklepu wskaże inny adres do zwrotu Towaru.

 

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

7.6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące towaru:

 

8.1. Firma ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@artykulydzieciece.pl. Firma ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

 

8.3. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym artykulydzieciece.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).

 

8.4. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego

 

8.5. Sprzedający wydaje Klientowi wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od Gwaranta.

 

8.6. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

 

9.1. Firma ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna o wszystkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna ul. Fordońska 46 G, 85-719 Bydgoszcz, mailowo na adres: info@artykulydzieciece.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer kontaktowy, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu.

 

9.5. Firma ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe:

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy firmą ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy firmą ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy ABC DLA DZIECI Drzewiecka Katarzyna.

 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.